Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 czerwca 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.