Formularz wniosku o dostęp do informacji publicznej, stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu