Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 lipca 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.