Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 sierpnia 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.