Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 sierpnia 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.