Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 września 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.