Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 września 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.