Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 stycznia 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2002 r.