Zarządzenie Nr 34/2020

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku za dzień

26 grudnia 2020 roku dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ) w związku z dniem świątecznym w dniu 26 grudnia 2020 roku

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę święto w dniu 26 grudnia 2020 roku

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura, Naczelnikom Wydziałów oraz Koordynatorom Zespołów Zamiejscowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.