Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 listopada 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.