Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 listopada 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.