Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 listopada 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.