Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 grudnia 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.