Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Rogoźno obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach 15 maja do 12 grudnia 2003r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Hannę Kubiś i Rajmunda Ruskowiaka.
Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 lutego 2004r. zastrzeżeń nie wniesiono.