Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lutego 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.