Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r. rozszerzonej problemowo w zakresie zadłużenia gminy za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r.