Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.