Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 marca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.