Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 kwietnia 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.