Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kostrzyn obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w II półroczu 2003 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Mariolę Dobrowolską-Wrotecką i Marię Grochowską.
Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lutego 2004r. zastrzeżeń nie wniesiono.