Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 kwietnia 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r,