Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 maja 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.