Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Malanów obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 3 października do 22 grudnia 2003 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Wiesławę Dzióbczyńską, Renatę Konowałek i Stanisława Kamockiego.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 23 grudnia 2003 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 lutego 2004 r. zastrzeżeń nie wniesiono.