Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 czerwca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.