Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 czerwca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.