Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 maja 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.