Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 czerwca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.