Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Czarnków obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 2 września do 17 grudnia 2003r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Iwonę Dąbrowską i Lucynę Gil.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 30 grudnia 2003r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 lutego 2004r. zastrzeżeń nie wniesiono.