Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lipca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.