Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lipca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.