Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lipca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.