Informacja dotycząca składania wniosków o zapewnienie dostępności

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami osoba ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Terminy zapewnienia dostępności określają przepisy art. 31 ustawy.

1)   zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności (ust. 1)

2)   jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w art. 30 ust. 2, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności (ust. 2).

3)   w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 (ust. 3 ustawy).

Wniosek o zapewnienie dostępności

1.    Wzór wniosku zawiera wymogi formalne, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

2.    Wniosek o zapewnienie dostępności dotyczący działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu można składać w następujący sposób:

-        drogą pocztową na adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona 8 lub na adres do korespondencji na adres: skrytka pocztowa nr 223 60-967 Poznań 9

-        drogą elektroniczną na adres e-mail: poznan@rio.gov.pl

-        na adres: ePUAP:  /7mvrvl626x/SkrytkaESP

 

Załącznik

Wniosek o zapewnienie dostępności