Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 sierpnia 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.