Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 sierpnia 2021 r. z kontroli problemowej w zakresie ,,Przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 Prawo oświatowe w latach 2018-2019".