Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 września 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2020 r.