Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 września 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2020 r.