Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 października 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2020 r.