Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 października 2021 r. z kontroli problemowej w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia zakończenia kontroli.