Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Swarzędz w zakresie realizacji wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002r. poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 4 sierpnia do 10 grudnia 2003r. przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Elżbietę Zarębską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 29 grudnia 2003r. Kierownik OPS zostal poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń i złożenia wyjasnień do protokołu. Z przysługujących uprawnień nie skorzystał.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 27 lutego 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.