Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 listopada 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2020 r.