Zarządzenie  Nr 32/2021

 

Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu

z dnia 02 listopada  2021 roku

 

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

                    25 grudnia 2021 roku

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2137) oraz art. 130 § 2 w zw. z art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) i § 22 Regulaminu ust. 2 Pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 37/04 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2004r. (z późniejszymi zmianami)   

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w zamian za święto przypadające w sobotę  25 grudnia 2021  roku  i obniżające wymiar czasu pracy.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura, Naczelnikom Wydziałów oraz Koordynatorom Zespołów Zamiejscowych.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.