Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 listopada 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2020 r.