Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 grudnia 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2020 r.