Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Miedzichowo obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 26 listopada 2003r. do 4 marca 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Hannę Grądecką, Joannę Frąckowiak i Karolinę Kubiak-Lejman.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 5 marca 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 27 kwietnia 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.