Doraźna kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Tuliszków obejmująca sprawdzenie dokumentacji przetargów ogłoszonych na budowę Gimnazjum w Tuliszkowie w latach 2000 - 2002 przez Urząd Miasta i Gminy w Tuliszkowie przeprowadzona została w siedziebie Izby w Poznaniu, a w dniach od 1 do 8 kwietnia 2004 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Tuliszków przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Krystynę Górzną i Grażynę Jakubowicz.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 21 kwietnia 2004 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 30 kwietnia 2004 r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.