Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 grudnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005  r. rozszerzoną problemowo w zakresie realizacji przez Powiat dochodów budżetu państwa za ores od 2003 r. do 2004 r.