Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kłecko obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 18 listopada 2003r. do 10 lutego 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Rajmunda Ruskowiaka i Małgorzatę Dworek.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 12 marca 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 10 maja 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.