Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Jastrowie obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 14 października 2003r. do 19 marca 2004r. przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Lilę Ścibisz.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 31 marca 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 24 maja 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.