Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Brzeziny obejmująca rok budżetowy 2003 przeprowadzona została w dniach od 5 lutego 2004r. do 5 kwietnia 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Halinę Łuczak i Beatę Przybylską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 5 kwietnia 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 28 maja 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.