Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Mikstat obejmująca rok budżetowy 2003 przeprowadzona została w dniach od 12 lutego 2004r. do 7 kwietnia 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Aldonę Olszak i Irenę Wróblewską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 8 kwietnia 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 31 maja 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.